Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Nosto- ja huolintalinja Oy
Y-tunnus: 0969864-4
Osoite: Ahjotie 19
Postinumero: 96300
Postitoimipaikka: ROVANIEMI
Puhelinnumero: 040 501 0214
Sähköpostiosoite: huolintalinja@huolintalinja.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yritys: Nosto- ja Huolintalinja Oy
Nimi: Hannele Schroderus
Osoite: Ahjotie 19
Postinumero: 96300
Postitoimipaikka: ROVANIEMI
Puhelinnumero: 040 501 0214
Sähköposti: huolintalinja@huolintalinja.fi

3. Rekisterin nimi

Nosto- ja huolintalinja Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden ylläpito. Tietoja käytetään Nosto- ja huolintalinja Oy:n

• Olemassa olevien sekä potentiaalisten asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
• Viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen
• Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen
• Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen

5. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröidyn antamia tietoja:

• Nimitiedot
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme tietoja ensisijaisesti verkkosivuilla sijaitsevan yhteydenottolomakkeen kautta tai rekisterinpitäjän verkkosivujen evästeiden avulla.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojausperiaatteet

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla.

Manuaaliset henkilötietoja sisältävät asiakirjat suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

9. Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kun asiakassuhde on voimassa tai niin kauan, kun laki vaatii.

Markkinointiluvan antaneiden henkilötietoja säilytetään markkinointirekisterissä niin kauan kunnes rekisteröity kieltää markkinoinnin. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin kyseisen henkilön perustiedot ja markkinoinnin kieltoa koskeva tieto.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyviin selosteeseen päivättyinä.